گالری تصویر

MUS--noorollah momen nejad
S-EL--music-aladin
el--Shamirza_morady
izeh-ali Hafezi- ni
mus- os-aladin
mus- tushmal2
mus--EIZEH-OS M A NEJATI-
mus--sar lak sina
mus-dawar-gardun vali pur
mus-hoshang chartangi
music-dawar- gh ghanbari-1391

آمارسایت

دانشنامه فرهنگ و هنر قوم بختیاری : چیستی و چرایی؟

این دانشنامه با هدف شناخت و شناساندن فرهنگ و هنر قوم بختیاری پی افکنده شده،می رود تا گامی دربازنمایاندن رازها و رمز های فرهنگ این سرزمین باشد.
نسل امروز ما باید بدانند : که ایمانا کی بیدیم و سی چه، چی نو، وا بی !!؟.......
از بس ننوشتیم ،خونبهای خدمتمان به نام دیگران! ثبت شد .چرا ننوشتیم... چرا ننویسیم ؟!
چرا ننویسیم ،جوانان ماباید بدانند:...می شود دو باره  سردارها و سعدی هایمان در کهکشان فرهنگ گیتی بدرخشند...این وبگاه که گلچینی از این دانشنامه بزرگ است با این باور،هشتمین سال آغازِ کارخود را جشن می گیرد (1394/4/4 ).

بخش های وب سایت WWW.DAWAR.IR
بانک زندگی نامه و آشنایی با آثار چهرگان و نخبگان قوم بختیاری
بخش آرشیو عکس و اسناد و فیلم قوم بختیاری  (ایجاد آرشیوی با 12000 عکس  و فیلم )
راه اندازی بانک کتاب و مقالات  واسناد بختیاری
بخش شعر و ادب بومی بختیاری (جمع آوری بیش از 5000 بیت از شعرهای بومی )
فرهنگ جامع واژگان  و زبان بختیاری و فرهنگهای واژگان ویژه
بخش آوا ها و نوا های سرزمین بختیاری (موسیقی)
بخش آفرینه های هنری بختیاریان (سازه های فلزی وسنگی و سفالی و هنر بافته ها و دوخته ها)
بخش ثبت مستندات بختیاری –B.D.P- (ثبت و ساماندهی آثار هنری و قلمی فرهیختگان بختیاری)
بخش تاریخ و میراث فرهنگی  سرزمین بختیاری ()و....امروز این وبگاه به جایگاهی رسیده که علاقمندان فرهنگ و تمدن قوم بختیاری ، اطلاعات و مقالات و آثارشان را باری ارائه به آن واگذار کرده و یا از آن می طلبند. 

  ما تشی وا کردیم  ایسا، بلازس بکنین... مدیر سایت : الف – مقصودی

 
 
 

آسيب شناسي ايذه و شرق خوزستان در مواجهه با زلزله

آسيب شناسي ايذه و شرق خوزستان در مواجهه با زلزله از زاويه بهداشت محيط و خدمات شهري

نويسنده‌گان: [ صادق مرادي ] - مركز بهداشت ايذه[ سعيد امامي تبار ] - مركز بهداشت ايذه

خلاصه مقاله:

هيچ كس تا پيش از دي ماه 82 باورش نمي شد روزي » ارگ بم « پس از هزاران سال استواري و اسـتقامت در چـشم بهم زدني به تلي از خاك مبدل گردد . زلزله 5 دي ماه 82 بم نه تنها در تاريخ بم و اذهان بم نشينان نقش بسته كه خـواب از چشم شرق نشينان استان خوزستان نيز ربوده . آن سان كه با بروز قريب به 50 مورد زلزله آسايش را از محرومتـرين مردمـان ايران زمين سلب نمود . اگر چه همواره گناه قتل مردمان بي دفاع پس از بروز زمين لرزه به گردن ساختمانهاي غير مقاوم و نابهنگام و غيرمترقبه بودن زلزله است اما در طي همان روزها همواره اين سوال دغدغه خاطر مسئولين بـوده اسـت كـه اگـر در شهر هاي شرق خوزستان كه مردمان شان از رعب و هراس زلزله ، سرماي كوچه و خيابان و دشت را ترجيح مي دهند زلزله اي به همان شدت زلزله بم حادث شود و مردم از آن جان سالم به در ببرند آيا قادر به دست و پنجه نرم كردن با مشكلات و تبعات بعد از آن خواهند بود . هدف از نگارش اين مقاله بررسي تنگنا هاي بهداشتي ، درماني ، رفاهي ، خدماتي ، آموزشي ، اجتماعي ، اقتصادي ، شهر سازي ، آب و فاضلاب ، ارتباطي ، ترافيكي و تجهيزات لجستيكي مناطق شرق استان خوزستان بصورت عام و شهرستان ايذه بصورت خاص مي باشد . متن : زلزله از جمله مخاطرات طبيعي با منشا دروني است كه در اثر آزاد شدن انرژي دروني زمين در محل گسل رخ مي دهد و ضمن خرابي و ويراني خسارات جاني و مالي فراواني را به انسان تحميل مـي نمايـد . جهت اندازه گيري بزرگي آن از مقياس هاي ريشتر و مركالي استفاده مي شود . از عمده مناطق زلزله خيز جهان مي تـ وان بـه كمربند اطراف اقيانوس آرام ، كمربند كوهستاني آلپ و كمربند مياني اقيانوس اطلس اشاره نمود . شهرستان ايذه بـا جمعيتـي بالغ بر 190 هزار نفر در حاشيه شرقي دشت خوزستان و در ميان سلسه جبال بختياري واقـع گرديـده اسـت . ايـن شهرسـتان شامل دو بخش مركزي و دهدز مي باشد . همچنين جمعيتي بالغ بر 90 هزار نفر در قالب 17 هزار خانوار در مركـز شهرسـتان ساكن مي باشند . آب و هواي معتدل كوهستاني ، وجود دو تالاب زيست محيطي ، بارش متوسط ساليانه 740 ميليمتر نزولات جوي و پيشينه ارزشمند تاريخي از ساير ويژگيهاي اين شهرستان مي باشد . بالا بودن نرخ بيكاري ، عدم توسعه بخش صنعت و معدن و كشاورزي و دامداري سنتي، اين شهرستان را در رديف محروم ترين مناطق كشور قرار داده است . رشد جمعيت 1/6 و 2 در هزار نفر به ترتيب در مناطق شهري و روستائي ، دسترسي تنها حدود 80 درصد خانوار هاي روسـتائي بـه آب آشـاميدني سالم و درصد پائين قبول شدگان كنكور بويژه در رشته هاي فنـي و مهنـدس و پزشـكي از دغدغـه هـاي متوليـان بهداشـت و آموزش شهرستان مي باشد . عدم اجراي طرح جامع شهري و ساخت و ساز هاي بـي رويـه و غيـر مجـاز و عـدم وجـود معـابر استاندارد ، امداد رساني ( نظير آتشنشاني ، فوريتهاي پزشكي و پليسي ) را حتي در شرايط عادي مشكل مي نمايد . عدم نظارت بر ساخت و سازها برابراستاندار هاي نظام مهندسي ساختمان در طي سالهاي گذشته و عدم مقاوم سازي سـاختمانها ، فرسـوده بودن شبكه آبرساني شهري و بروز شكستگيهاي متعدد در خطوط آبرساني ، عدم وجود سيـستم جمـع آوري و دفـع بهداشـتي فاضلاب و مجاورت شبكه هاي آبرساني با كانالهاي جمع آوري كننده فاضلاب از مهمترين مشكلات عمراني شهري مي باشد . از حيث ارائه خدمات بهداشتي درماني تنها بيمارستان 120 تخت خوابي شهرستان ، دور از دسترس بوده و نياز به مقـاوم سـازي دارد . و اورژانس نيز در شرايط عادي پاسخگوي مصدومين تصادفات معمول جاده اي و حوادث خانگي شهروندان نمـي باشـد . ساختمانهاي مراكز بهداشتي درماني عمدتاً فرسوده و كلنگي بوده و عمر مفيد خود را سـپري نمـوده انـد . عـدم دسترسـي بـه فرودگاه ، غير ايمن بودن جاده هاي برون شهري شهرستان و عدم ارتباط جاده مناسب بسياري از روستاها با مركز شهرستان و عدم وجود حداقل تجهيزات لجستيكي و امدادي نظير ماشين هاي راهسازي ، وسـايل و تجهيـزات بهداشـتي و اطفـاء حريـق ، ماشين هاي آتش نشاني و آمبولانس ها از ديگر مشكلات فراروي مسئولين در ارائه خـدمات در شـرايط اضـطراري مـي باشـد .

نتيجه گيري : توسعه ، تجهيز و مقاوم سازي ادارات امدادي ، بهداشتي و درماني، تسريع در احداث جاده هـاي بـرون شـهري ، آماده سازي حداقل 2 الي 3 كمپ ويژه زلزله زدگان ،آماده سازي حمام و توالت پيش ساخته به تعداد كـافي ، اصـلاح و مرمـت خطوط آبرساني ، اجراي طرح جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب از جمله اقداماتي است كه مي تـوان قبـل از وقـوع زلزلـه در اين شهرستان انجام شود . اميد است اگر زمين لرزه هاي ناگهاني جان بعضي انسانها را مي گيرد ، بي توجهي آگاهانـه بعـضي مسئولين در انجام اموري كه قادر به انجام آن مي باشند جان باز ماندگان از زلزله را نگيرد .

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

تازه‌های دانشنامه

حدیث

امام علی علیه السلام: مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ، فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ عَنْهُ هر كس با زشتىِ سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور غررالحكم / حدیث 8620

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم