گالری تصویر

MUS--noorollah momen nejad
S-EL--music-aladin
el--Shamirza_morady
izeh-ali Hafezi- ni
mus- os-aladin
mus- tushmal2
mus--EIZEH-OS M A NEJATI-
mus--sar lak sina
mus-dawar-gardun vali pur
mus-hoshang chartangi
music-dawar- gh ghanbari-1391

آمارسایت

دانشنامه فرهنگ و هنر قوم بختیاری : چیستی و چرایی؟

این دانشنامه با هدف شناخت و شناساندن فرهنگ و هنر قوم بختیاری پی افکنده شده،می رود تا گامی دربازنمایاندن رازها و رمز های فرهنگ این سرزمین باشد.
نسل امروز ما باید بدانند : که ایمانا کی بیدیم و سی چه، چی نو، وا بی !!؟.......
از بس ننوشتیم ،خونبهای خدمتمان به نام دیگران! ثبت شد .چرا ننوشتیم... چرا ننویسیم ؟!
چرا ننویسیم ،جوانان ماباید بدانند:...می شود دو باره  سردارها و سعدی هایمان در کهکشان فرهنگ گیتی بدرخشند...این وبگاه که گلچینی از این دانشنامه بزرگ است با این باور،هشتمین سال آغازِ کارخود را جشن می گیرد (1394/4/4 ).

بخش های وب سایت WWW.DAWAR.IR
بانک زندگی نامه و آشنایی با آثار چهرگان و نخبگان قوم بختیاری
بخش آرشیو عکس و اسناد و فیلم قوم بختیاری  (ایجاد آرشیوی با 12000 عکس  و فیلم )
راه اندازی بانک کتاب و مقالات  واسناد بختیاری
بخش شعر و ادب بومی بختیاری (جمع آوری بیش از 5000 بیت از شعرهای بومی )
فرهنگ جامع واژگان  و زبان بختیاری و فرهنگهای واژگان ویژه
بخش آوا ها و نوا های سرزمین بختیاری (موسیقی)
بخش آفرینه های هنری بختیاریان (سازه های فلزی وسنگی و سفالی و هنر بافته ها و دوخته ها)
بخش ثبت مستندات بختیاری –B.D.P- (ثبت و ساماندهی آثار هنری و قلمی فرهیختگان بختیاری)
بخش تاریخ و میراث فرهنگی  سرزمین بختیاری ()و....امروز این وبگاه به جایگاهی رسیده که علاقمندان فرهنگ و تمدن قوم بختیاری ، اطلاعات و مقالات و آثارشان را باری ارائه به آن واگذار کرده و یا از آن می طلبند. 

  ما تشی وا کردیم  ایسا، بلازس بکنین... مدیر سایت : الف – مقصودی

 
 
 

ترجمه آثار استاد علاالدین(ره)

شعر بهیگ….. اثر: استاد بهمن علاالدین(ره)     

ترجمه : الف - مهنای ایذوی

وُرِستین، وُرِستین، اَوُردِن ،بَهیگِه                           بِه سَر، چادُر اِسبید وُ اَفتُو بِه تیگِه

دَدُوم، دُورگَله جَم بِکُن، دَوره چاله                         بِکُش ،پیشِه پاس، گَئو، تُو، نَرمیشِه کاله

زِه آسارِه ها ،گُل بِریزن، بِه شُونس                    بِدین مَه وُ اَفتونِه سی ،ری گُشُونس

دَدُوم، رَو بِکُن چالِه نِه پُر زِه اَنگشت                  بِریزین به چاله مِلِه گُرگ وُ دینشت

بِگُوین میشکالِه ،بِکَش ساز وُ کَرنا                     جِغَل یَل ،سی بازی، وُرِیستانِه وا پا

بِزَن «تَرکِه بازی» وُ «چُوپی» وُ« سَر ناز»       وُری میشکال، دی بِکُن هُف، مِنِه ساز

بِوازین وُ تُوشمال بَرین وا نیاسُون                     بَرین خِرسَکانِه وَنین زیرِه پا سُون

بَهیگِه بَرین، دِر بِدین، دَورِه تَش ،کُر                 بِریزین بِه تَش، «زاگِه اِسبید» وُ «کوندور»

وُریسین آوردِن، بَهیگَ، سُواره                       زِ آساره میل پا وُ دَسینه داره

سی نُفتِس یَه خالک زِه اَفتَو بیارین                   سی گُوشواره هاس ،مَه نِه ،اِز رُو، دِرارین

نها، تش بِه کوه ،بِرچِ بِرچه جِهازِس                 بِدین هَرچِه خواسته وُلا اِیی برازنِس

جِهازِه بَرین وُ بِچینین سَرِه چُول                        بِخُونین دُوالولی وُ هَی گَُل هی گُل

دُوانِ بِگُوین رَختِه نُونِه، بِه وَر کُن                  وُری زی تَری ،گَئو دی مالِه خَوَر کُن

بِزن میشکال تا کِه مَردُم جَم آبون                   دُهُل کُو بِکُو گُوشِه شیطونِه کَر کُن

بِوازین سِه پا وُ بِگَردین به چُوپی                   دُهُل کُو بِکو چُوب وُ سَرنازِه تُرکی

بِگُوین «هی گُل هی گُل» سی بَختِ سَفیدِس        بِریزین نِمِک، پُرِه چَشمِه حَسیدِس

برخیزید،ازجا شوید ،عروس را آورده اند.. ............. آنکه چادری سپید به سر دارد و پیشانی چون آفتاب

خواهرم، دختران را به پیرامون آتشگاه فراخوان........ به درگاهش ای برادر قوچ قهوه ای را قربانی کن

از ستارگان بر شانه اش گل بریزید....................... برای چشم روشنی اش ماه و آفتاب را هدیه کنید

خواهرم برو آتشدان را پراز زغال برافروخته کن ...... درون آتشدان را «موی گرگ» و«اسپند»بیفکنید

بگوید تا نوازنده در ساز کرنایش بنوازد ................. چرا که جوانان  برای  پایکوبی برخاسته اند

مقام «رقص رزم» و« چوپی» و «سحر ناز» را ساز کن .... برخیز ای نوازنده و سازت را به آواز در آور

پایکوبی کنید و نوازنده را به پیشواز شان برید....... گبه ها را برای شان فرش کنید

عروس را پیرامون آتش بگردان ای پسر!! .......... بر آتش «زاج سپید»و «کندر» فرو ریزید

بر پا شوید که عروس را سواره آوردند ............  آن که از ستاره‌ها دستبند به دست و خلخال به پا دارد

برای بینی اش زیوری(خالک) از آفتاب بیاورید... ..برای گوشواره اش ماه را از آن بالا فرو آورید

آتشی در کوه افکند ،درخشش جهیزیه اش   .......... بدهید هر چه خواهد والله برازنده ی اوست

جهاز را ببرید و بر جایگاه بالای چادر بگذارید ..بخوانید شادیانه  و  ترانه گل را

داماد را بگویید رخت  نو برتن کند ................ برخیز و زود تر ای برادر مردم را خبر کن

ای نوازنده بنواز تا مردم  جمع شوند ..............ای نوازنده، دهل را بکوب تا گوش شیطان کر شود.

به مقام «سه پا» دست افشانی کنید و به مقام «چوپی» بگردید...نوازنده دهل را به چوب بکوب و به مقام «سحرناز ترکی»

بگویید «ای گل» برای سپیدبخت اش ..... به چشم حسودش نمک بپاشید

این شعر سالهای پیش سروده شده و در اجراهای خانگی  استاد خوانده شده و به صورت تمرینی ضبط شده است پس از مرگ استاد بهمت دوستان و استاد حافظی دوباره آهنگ گذاری شده است .   قالب این شعر مثنوی و در بحر متقارب مثمن سالم  با تکرار چهار بار فعولن .

تصنیف چی چشمه ….. اثر: استاد بهمن علاالدین(ره)      

ترجمه : الف - مهنای ایذوی

بوین حالا، دست به یک دادن، جون سی یک، دادن، چندی آسونه//بوین حالا، وختی با یک بویم، روندنه دشمن، چندی آسونه
دیه شووه تاریک سی دیدن صحو تی به ره منشین ، ایی برت خو//ولا ایی تری دی نگو نترم خوت وُری بدرو بیو چی افتو
 بیو که وابا یک یه عهدی بوندیم حالا که مونو تو چی خینه یکیم// نوا بنشینیم مو که ایی ورستم حالا که مونو تو ستین یکیم
دیه شو تاریک سی دیدن صحو تی به ره منشین ، ایی برت خو//  ولا ایی تری دی نگو نترم خت وری «بده رو»  بیو چی افتو
توچی افتو خوت وری«بده رو» چی چشمه وا بوی نه چی گورو// دیه شو تاریک سی دیدن صحو تی به ره منشین،ایی برت خو
ولا ای تری دی نگو نترم خت وری «بده رو»  بیو چی افتو

 بهمن علائدین

ببین اکنون  دست در دست یکدیگر گذاشتن (وحدت) و برای هم جان دادن چقدر آسان است// ببین حالا هنگامی با هم باشیم راندن دشمن چقدر آسان است)؟

دیگر شب تاریک برای دیدن صبح ، چشم به راه منشین ، خوابت می برد// والله می توانی دیگر نگو نمی توانم ، خودت چون آفتاب برخیز و طلوع کن

بیا تا با هم عهدی ببندیم، حالاکه من وتو از یک خون هستیم// نباید بنشینم، من که برمی خیزم ، حالا که من وتو ستون و توان هم هستیم

 چون آفتاب برخیز و طلوع کن ، چون چشمه باید  باشی نه چون مرداب//

منابع (برای مطالعه بیشتر می توانید به کتابهای : یک ایل ،یک صدا(شیرین بیان) و بافه رو (اقبال ابولیان) مراجعه فرمایید)

1-     دنگه دل (ترانه ی دل – اشعار وتصانیف استاد بهمن علاالدین (ره)) - فرآوری و تدوین:اسکندر مقصودی-1371

2-    هیابونگ بی دونگ (باز شناخت شعر و ادب قوم بختیاری) - فرآوری و تدوین:اسکندر مقصودی-1372

تازه‌های دانشنامه

حدیث

حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلّم : إنَّ العبدَ لَيَرفَعُ يَدَهُ إلى اللّه ومَطعَمُهُ حَرامٌ ، فكيفَ يُستَجابُ لَهُ وهذا حالُهُ ؟! همانا بنده دستش را (براى دعا) به درگاه خدا بالا مىبرد در حالى كه خوراكش حرام است ؛ با چنين حالى ، چگونه دعايش مستجاب شود ؟. إرشاد القلوب : 149 منتخب ميزان الحكمة : 196

حاضرین در سایت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم